عضو نویسندگان و منتقدین ماهنامه سینمایی فیلم از 1372 تاکنون

عضو انجمن نویسندگان و منتقدان خانه سینما

نویسنده و منتقد فیلم در روزنامه ایران و ابرار در نیمه نخست دهه هفتاد